Dokumenty do pobrania

Załączniki Regulaminu projektu

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu;

Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie;

Załącznik nr 4 – Formularz pomocy de minimis;

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis;

Załącznik nr 6 – Załącznik A przedsiębiorstwo partnerskie;

Załącznik nr 7- Załącznik B przedsiębiorstwo powiązane;

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności przedsiębiorstwa do danej kategorii;

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o wspólności majątkowej do pomocy publicznej;

Załącznik nr 10 – Oświadczenie dotyczące sprawozdań finansowych;

Załącznik nr 11 – Zaświadczenie o pomocy de minimis;

Załącznik nr 12 - Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie;

Załącznik nr 13 – Potwierdzenie odbioru materiałów;

Załącznik nr 14 – Potwierdzenie korzystania z wyżywienia;

Załącznik nr 15 – Lista obecności;

Załącznik nr 16 – Zaświadczenie;

Załącznik nr 17 – Umowa dla firm-pomoc de minimis;ZAŁĄCZNIKI

Zalacznik_nr_1-Formularz_zgloszeniowy.pdf
Zalacznik_nr_2-Oswiadczenie_uczestnika.pdf
Zalacznik_nr_3-Deklaracja_udzialu.pdf
Zalacznik_nr_4-Formularz_informacji_przedst._przy_ubieganiu_o_pomoc_de_minimis.pdf
Zalacznik_nr_5-Oswiadczenie_dotyczace_pomocy_de_minimis.pdf
Zalacznik_nr_6-A_przedsiebiorstwa_partnerskie.pdf
Zalacznik_nr_7-B_przedsiebiorstwa_zwiazane.pdf
Zalacznik_nr_8-Oswiadczenie_o_przynaleznosci_przedsiebiorstwa_do_kategorii.pdf
Zalacznik_nr_9-Oswiadczenie_o_wspolnosci_majatkowej_do_pom_publ_.pdf
Zalacznik_nr_10-Oswiadczenie_dot._sprawozdan_finansowych.pdf
Zalacznik_nr_11-Zaswiadczenie_o_pomocy_de_minimis.pdf
Zalacznik_nr_12-Oswiad_o_rezygnacji_z_udzialu.pdf
Zalacznik_nr_13-Potwierdzenie_odbioru_materialow.pdf
Zalacznik_nr_14-Potwierdzenie_odbioru_wyzywienia.pdf
Zalacznik_nr_15-Lista_obecnosci.pdf
Zalacznik_nr_16-Zaswiadczenie.pdf
Zalacznik_nr_17-Umowa_dla_firm-pomoc_de_mnimis.pdf